Jump to content
Αναζήτηση σε
  • More options...
Βρείτε αποτελέσματα που ...
Εύρεση αποτελεσμάτων στα ...
Καλώς ορίσατε! Eπισκέπτης!

Ελάτε μαζί μας τώρα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά μας. Μόλις εγγραφείτε και συνδεθείτε, θα μπορείτε να δημιουργήσετε θέματα, να απαντήσετε σε υπάρχοντα θέματα, και πολλά άλλα. Είναι επίσης γρήγορη και εντελώς δωρεάν, έτσι τι περιμένεις;

Ευχαριστούμε θερμά την τράπεζα Alpha Bank 

spaan

134 εμφανίσεις

Ευχαριστούμε θερμά την τράπεζα Alpha Bank  για την ΔΩΡΕΑ Desktop PC για την βιβλιοθήκη του συλλόγου μας

Ο Όμιλος Alpha Bank

Η Alpha Bank, Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου, ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

1983
Εγκαθιστά τα πρώτα ΑΤΜ στην Ελλάδα.

1986
Ιδρύει την πρώτη εταιρία Leasing στην Ελλάδα, με την επωνυμία "Διερευνηταί Άλφα" η οποία μετονομάζεται το 1988 σε "Alpha Leasing".

1988
Εισάγει στην αγορά την Cashcard Visa, την πρώτη τραπεζική κάρτα στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί συνδυασμό πιστωτικής κάρτας, κάρτας αναλήψεως και καταθέσεως μετρητών.
 
1988
Ιδρύει την πρώτη εταιρία merchant banking στην Ελλάδα, την "Alpha Finance".

1993
Δημιουργεί την πρώτη χρεωστική κάρτα χωρίς όριο αγορών.
 
1993
Παρέχει στους Πελάτες της, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, υπηρεσίες Private Banking.

1994
Ιδρύει την πρώτη εταιρία υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) στην Ελλάδα.
 
1998
Δημιουργεί το Alpha Web Banking, την πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής  στην Ελλάδα.
 
2007
Σχεδιάζει και διαθέτει στους Πελάτες της το Πρόγραμμα Bonus, το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως στην ελληνική αγορά.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία

Η Τράπεζα σχεδιάζει και αναπτύσσει διαχρονικά την επιχειρηματική της δράση με κεντρικό άξονα τη συμβολή της στην κοινωνία.

Σε συνδυασμό με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Alpha Bank αποτελεί τον οδηγό σε κάθε συναλλαγή ή επικοινωνία με Πελάτες και Μετόχους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμμετοχής των επιχειρήσεων στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο, η Alpha Bank μετουσιώνει το ενδιαφέρον της για τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες σε δράσεις, που έχουν ως στόχο:

τα  κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

τη διαφύλαξη και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού 

την υιοθέτηση των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών για το Προσωπικό της.

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Τράπεζα, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξή της, δεσμεύεται να λειτουργεί με υπευθυνότητα, συνεκτιμώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους λειτουργίας της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, προάγει την επικοινωνία και τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με σκοπό την ενίσχυση και τη βέλτιστη ενσωμάτωση της κοινωνικής υπευθυνότητας στις αρχές και αξίες του Ομίλου, εφαρμόζει τους νόμους και ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένες οδηγίες, αρχές και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις επιχειρήσεις, τις Βασικές Συμβάσεις Εργασίας της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (ILO) και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR).

Η οργάνωση και η λειτουργία της Τραπέζης ακολουθεί τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές. Διέπεται από αρχές, όπως η ακεραιότητα και η εντιμότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, η εχεμύθεια και η διακριτικότητα, ως προβλέπονται στον  Κώδικα Δεοντολογίας και στις αρχές Εταιρικής Διακυβερνήσεως. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων, τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τη διαφάνεια, παρέχοντας πλήρη, ορθή και ειλικρινή πληροφόρηση στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην τραπεζική εξυπηρέτηση αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Τραπέζης. Βασική μέριμνά της είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των τραπεζικών αναγκών των Πελατών της. Μελετά και ενσωματώνει μη χρηματοοικονομικά κριτήρια, τα οποία αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, κατά την αξιολόγηση αιτημάτων πιστοδοτήσεων καθώς και κατά τον σχεδιασμό και την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η Τράπεζα ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της. 

Η Τράπεζα εφαρμόζει με υπευθυνότητα τις ακόλουθες πολιτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό:

  • Σέβεται και προασπίζεται τη διαφορετικότητα των Εργαζομένων της (π.χ. ηλικία, φύλο, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, αναπηρία/ειδικές ικανότητες, γενετήσιο προσανατολισμό κ.λπ.). 
  • Διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξελίξεως βασισμένες στην αξιοκρατία και στην ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.
  • Παρέχει δίκαιες αμοιβές, βάσει συμβάσεων που συνάδουν με την εκάστοτε εθνική αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας την τήρηση των αντίστοιχων εθνικών ρυθμίσεων για τις νόμιμες κατώτατες αποδοχές, τα ωράρια εργασίας και τη χορήγηση αδειών.
  • Προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζει το δικαίωμα ασκήσεως της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγματεύσεως, και αντιτίθεται σε κάθε μορφή παιδικής, εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής εργασίας.
  • Αντιμετωπίζει όλους τους Εργαζομένους με σεβασμό.
  • Μεριμνά για τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των Εργαζομένων της.
  • Διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των Εργαζομένων στον χώρο εργασίας καθώς και την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αυτών.

Οι δραστηριότητες της Τραπέζης συνδέονται άμεσα με την κοινωνία και τους πολίτες. Ως εκ τούτου, επιδιώκει να συμβάλλει στη στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών, δίδοντας προτεραιότητα στον πολιτισμό, στην παιδεία, στην υγεία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, εφαρμόζει τις αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλο το εύρος των  δραστηριοτήτων της και επιδιώκει τη συμμόρφωση των Προμηθευτών και των Συνεργατών της με τις αξίες και τις επιχειρηματικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της.

  To σημαντικότερο κεφάλαιο του Ομίλου της Alpha Bank

Οι άνθρωποί μας είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτουμε, η κινητήριος δύναμη πίσω από την επιτυχημένη πορεία και την ανάπτυξη του Ομίλου.

Με επαγγελματισμό, αφοσίωση και συνέπεια, οι Εργαζόμενοι της Alpha Bank στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημιουργούν αξία για την Τράπεζα και την κοινωνία, με σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή βέλτιστων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank είναι κοντά στους Εργαζομένους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, ενώ φροντίζει καθημερινά να μεγιστοποιεί την αξία των ανθρώπων της. Σε συνάρτηση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την οργανωτική δομή και τους στρατηγικούς στόχους της Τραπέζης, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή εξέλιξη κάθε Εργαζομένου.

Η δημιουργία υγιούς κλίματος εργασίας, το ωράριο εργασίας, η ανανέωση του Ανθρώπινου Δυναμικού με νέες προσλήψεις και η παροχή δίκαιων αμοιβών αποτελούν ζητήματα υψίστης σημασίας, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία ενός εύρυθμου εργασιακού περιβάλλοντος και στην αποδοτικότερη συνεισφορά των Εργαζομένων στην καθημερινή λειτουργία της Alpha Bank.

0990.png.64969579c447bb41a4858062a703e40c.png

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 326 0000 Καθημερινά 8:00 – 22:300 Σχόλια


Recommended Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια προς εμφάνιση.

Eπισκέπτης
Προσθέστε ένα σχόλιο ...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...